Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Moto

Hledám svou cestu…

Poslání

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o zlepšení kvality života, sociální  začlenění a pozitivní změnu v životním stylu dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci nebo jí je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní sociální práci.

Základní činnosti

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Jedná se o děti a mládež ve věku 10 až 20 let (včetně), kteří se právě nacházejí v Bystřici nad Pernštejnem a zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi a neumí je řešit vlastními silami.

Služba nemůže být poskytnuta osobě, které nejsme schopni poskytnout kvalitní a bezpečnou službu. Na základě svého psychického či fyzického zdravotního stavu není schopna využívat službu či se přizpůsobit jejím pravidlům.

Cíle

Zařízení NZDM Nadosah pomáhá uživatelům služeb:

 • rozeznat, pojmenovat a řešit situace, kdy nejsou dostatečně naplňovány jejich základní životní potřeby

 • mít a zvládat vztahy s vrstevníky, dospělými i vztahy partnerské

 • připravovat se studiem na zaměstnání, umět si najít a udržet práci

 • orientovat se ve službách dostupných v regionu a v případě potřeby je umět využít

 • trávit smysluplně volný čas

 • starat se o své fyzické i duševní zdraví

Zásady poskytovaných služeb

Zařízení NZDM Nadosah pomáhá uživatelům služeb:

 • rozeznat, pojmenovat a řešit situace, kdy nejsou dostatečně naplňovány jejich základní životní potřeby

 • mít a zvládat vztahy s vrstevníky, dospělými i vztahy partnerské

 • připravovat se studiem na zaměstnání, umět si najít a udržet práci

 • orientovat se ve službách dostupných v regionu a v případě potřeby je umět využít

 • trávit smysluplně volný čas

 • starat se o své fyzické i duševní zdraví